מחשבון שכר נטו ומסים ישירים
(מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות)

מחשבון זה יחשב את ניכוי המס ממיסים ישירים ובכלל זה מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות. הסעיפים הנפוצים, קרן השתלמות וקרן פנסיה, גם כן יופיעו וינוכו מהשכר נטו, אך תהיה אפשרות לשנות את שווי הניכוי או למוחקו לגמרי. סעיפי ניכוי אחרים לא יופיעו, מכיון שאינם אחידים לכל תלושי השכר. מחשבון זה פשוט למשתמש ויסייע לנו לגלות באופן גס, אך ברור למדי מה שיעור ניכויי החובה בתלוש השכר.

שנת המס   קרן השתלמות  
(מחושב לפי 2.5% מהשכר ברוטו)
(ניתן לשינוי עד 5%)
שווי נקודת זיכוי
קרן פנסיה  
(מחושב לפי 5.0% מהשכר ברוטו)
(ניתן לשינוי עד 7.5%)
מספר נקודות זיכוי
שכר חודשי ברוטו
שכר שנתי ברוטו
(יחשב שכר ממוצע לפי 12 חודשים)
מס' חודשי עבודה בשנת המס
(על מנת לחשב ממוצע חודשי)